Groep informatie
Groep titel:
Groep omschrijving:

De vereniging Hoenderloo’s Belang zet zich in samenwerking met alle geledingen van de Hoenderlose bevolking in voor het scheppen en in stand houden van sociale voorzieningen die het dorp een vitale toekomst bieden. Daarnaast vervult de vereniging Hoenderloo’s Belang de taak van Dorpsraad. De dorpsraad is ingesteld als belangrijkste overlegorgaan tussen Hoenderloo en de gemeente Apeldoorn. In dit overleg behartigt Hoenderloo’s Belang de belangen van (de inwoners van) Hoenderloo.

De leden van de vereniging zijn inwoners van het dorp Hoenderloo. Het bestuur bestaat uit: Werner Ludwig (voorzitter), Ilja Hengeveld (penningmeester), Rob Spelde (secretaris) en de algemene leden John Troch, Frank Daemen en Rowan Mulder.

Het bestuur vergadert in principe iedere 1e maandag van de maand om 20 uur in ’t Dorpshuus. Een eventuele datumwijziging wordt vermeld in de Plaggensteker. Iedere inwoner van Hoenderloo kan voorafgaand aan de bestuursvergadering om 19.45 uur binnenlopen voor het bespreken van zijn/haar hulpvraag. Denkt u meer tijd en/of privacy nodig te hebben, dan kunt u een afspraak maken met één van onze bestuursleden. Of u stuurt een e-mail naar dorpsraad@hoenderloo.nl, dan neemt één van onze bestuursleden zo snel mogelijk contact met u op. Postadres: Postbus 35, 7350 AA Hoenderloo.

 

 Om de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 2 maart 2020 te lezen, klik op de button hieronder.

klik hier transparant

Algemene ledenvergadering 2021

In verband met de coronamaatregelen (geen ledenvergadering mogelijk) vraagt het bestuur van Hoenderloo’s Belang de leden om in te stemmen met de volgende drie besluiten:

Toelichting:

U kunt hier de balans en de verlies- en winstrekening over 2020 vinden, naast het inhoudelijke verslag van dit jaar.

Over de financiële stukken hebben wij een oordeel gevraagd van een kascommissie die bestaat uit de heren O. van Zuiden en W.J. van der Meer, beiden uit Hoenderloo. Wij zullen hun bevindingen ook publiceren, zodra die beschikbaar zijn.

Wij vragen u om commentaren en of vragen cq onduidelijkheden over deze stukken uiterlijk 10 april kenbaar te maken aan het bestuur van Hoenderloo’s Belang, via dorpsraad@hoenderloo.nl.

Het bestuur gaat ervan uit dat als eventuele vragen bevredigend zijn beantwoord en het advies van de kascommissie positief is, ervan uit te mogen gaan dat u heeft ingestemd met de punten 1, 2 en 3 zoals hierboven aangegeven.

Het bestuur van de Vereniging Hoenderloo’s Belang

 
 
Niet mogelijk om de tooltip inhoud te laden