Groep informatie
Groep titel:
Groep omschrijving:

De vereniging Hoenderloo’s Belang zet zich in samenwerking met alle geledingen van de Hoenderlose bevolking in voor het scheppen en in stand houden van sociale voorzieningen die het dorp een vitale toekomst bieden. Daarnaast vervult de vereniging Hoenderloo’s Belang de taak van Dorpsraad. De dorpsraad is ingesteld als belangrijkste overlegorgaan tussen Hoenderloo en de gemeente Apeldoorn. In dit overleg behartigt Hoenderloo’s Belang de belangen van (de inwoners van) Hoenderloo.

De leden van de vereniging zijn inwoners van het dorp Hoenderloo. Het bestuur bestaat uit: Werner Ludwig (voorzitter), Ilja Hengeveld (penningmeester), Rob Spelde (secretaris) en de algemene leden John Troch, Frank Daemen, Margriet Schol en Rowan Mulder.

Het bestuur vergadert in principe iedere 1e maandag van de maand om 20 uur in ’t Dorpshuus. Een eventuele datumwijziging wordt vermeld in de Plaggensteker. Iedere inwoner van Hoenderloo kan voorafgaand aan de bestuursvergadering om 19.45 uur binnenlopen voor het bespreken van zijn/haar hulpvraag. Denkt u meer tijd en/of privacy nodig te hebben, dan kunt u een afspraak maken met één van onze bestuursleden. Of u stuurt een e-mail naar dorpsraad@hoenderloo.nl, dan neemt één van onze bestuursleden zo snel mogelijk contact met u op. Postadres: Postbus 35, 7350 AA  Hoenderloo.

Wilt u mailen?
 klik hier

Algemene ledenvergadering 6 maart 2023

Op maandag 6 maart wordt de Algemene ledenvergadering van de vereniging Hoenderloo's Belang gehouden in 't Dorpshuus. Onderstaad de agenda voor deze vergadering:

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de vereniging Hoenderloo’s Belang op maandag 6 maart 2023

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: ‘t Dorpshuus

 1. Opening en mededelingen
 2. Secretarieel jaarverslag
 3. Financieel jaarverslag 2022
 4. Verslag Kascommissie 2022
 5. Benoeming kascommissie 2023
 6. De ALV heeft in 2022 besloten een statutenwijziging voor te bereiden. Het concept is bij de stukken op de site gevoegd.
 7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar:

 • Margriet Schol
 • Frank Daemen
 • John Troch
 • Rob Spelde
 1. Rondvraag

       Pauze

 1. Centrumplan Hoenderloo

Na de pauze besteden we aandacht aan het Centrumplan Hoenderloo over de herinrichting van het gebied bij het Muziekbos en de vitaliteitsagenda. Aan het centrumplan is een paar jaar gewerkt en in grote lijnen is het af. Het zal worden toegelicht door Wim Mulder, regisseur Openbare Ruimte van de gemeente Apeldoorn. U wordt gevraagd of u het met de hoofdlijn eens bent.

De Vitaliteitsagenda kent ook een lange geschiedenis. Veel bewoners, bedrijven, verenigingen etc zijn hierover bevraagd, de afgelopen anderhalf jaar. Het gaat om de agenda die ons dorp de komende tijd leefbaar en aantrekkelijk moet houden. Opgesteld door het dorp zelf, de overheid heeft hier nog geen invloed op gehad. Het centrumplan maakt deel uit van de Vitaliteitsagenda. Als de bewoners ja zeggen, gaat het plan naar de gemeente.

Achterliggende stukken:

* Het jaarverslag van de secretaris: Klik hier!

 * De notulen van de ALV van 2022: Klik hier!

* Vitaliteitsagenda Hoenderloo: Klik hier!

* Winst/verliesrekening VHB. Klik hier!

* Balansrekening VHB. Klik hier!

* Begroting VHB. Klik hier!

* Begroting VHB commissies. Klik hier!

* Begroting VHB dorpsverfraaiing. Klik hier!

* Begroting VHB langlopende projecten. Klik hier!

* Winst/verliesrekening HNI. Klik hier!

* Concept wijziging statuten VHB. Klik hier!

Begrotingen 2023

* Begroting VHB 2023. Klik hier!

* Begroting VHB commissies. Klik hier!

* Begroting VHB dorpsverfraaiing. Klik hier!

* Begroting VHB langlopende projecten. Klik hier!

* Begroting VHB Dorps Contact Persoon. Klik hier!

 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 maart j.l. kunnen nu online gelezen worden. Klik hier om ze te openen. 

Niet mogelijk om de tooltip inhoud te laden